1900 561 267

20/05/2017

iSpace: Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:  1. Đánh giá kết quả học tập theo quá trình:   – Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng cả quá trình học tập với những sản phẩm cụ thể qua từng môn học, học kỳ và khóa chuyên đề chứ không chỉ bằng bài thi cuối kỳ.  – Mỗi môn học gồm 5 bài thực hành tại lớp, 1 bài thực hành tại xưởng thực tập, 5 bài kiểm tra trắc nghiệm và 2 bài báo cáo (Báo cáo kết quả thực hành và Báo cáo cuối môn).  – Với các môn […]